WALDBELLEGER MUSEK


D'Waldbëlleger Musek haut

D'Waldbëllerger Musek bestet aus 35 aktiven Musiker, engem Komité vun 5 Leit, ënnert der Leedung vum Nico Reinert 

Weider liesenS A I S O N  2 0 1 6 / 17 :     P R O G R A M 

01/10/2016 : Journée Commémorative zu Waldbëlleg

09/10/2016 : Hämmelsmarsch Haler

23/10/2016 :Thé Dansant

12/11/2016 : Hämmelsmarsch Mellerdall

06/11/2016 : Hämmelsmarsch Krëstnech

13/11/2016 : Hämmelsmarsch Waldbëlleg

04/12/2016 : Chrëschtconcert zu Waldbëlleg

13/01/2017: Generalversammlung

19/02/2017 : Kaffi Kuch a Kniddelen

23/04/2017 : Kommunioun

30/04/2017 : Virowend vum 1 Mee

01/05/2017 : Verdeelen vun de Meekränz

06/05/2017 : Galaconcert an der Sportshal zu Waldbëlleg

28/05/2017  : Millefest am Mëllerdall

06/06/2017 : Sprangprozessioun

22/06/2017 : Virowend vum Nationalfeierdag


 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.                                          

Created by Camille Goedert - Nov 16